சாதனை மகளிர் தினவிழா – 2022

சாதனை மகளிர் தினவிழா.. கிருஷ்ணகிரி கம்பன் கழகத்தின் சார்பாக இல்ல இயக்குநர் அவர்களுக்கு சாதனை மகளிருக்கான விருது மற்றும் சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டது…
Designed and Developed By Creative Technologies