போலியோ சொட்டு மருந்து – 2022

போலியோ சொட்டு மருந்து வழங்கும் பணியில் SRDPS – ன் சேவையாக போலியோ சொட்டு மருந்து பெட்டிகளை மருத்துவமனையிலிருந்து முகாம்களுக்கு கொண்டு சென்று வழங்கும் பணி மேற்கொள்ளப்பட்டது.
Designed and Developed By Creative Technologies