மாவட்ட புதிய ஆட்சியர் அவர்களை சந்தித்து அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட தருணம்

மாவட்ட புதிய ஆட்சியர் அவர்களை சந்தித்து அறிமுகப்படுத்திக் கொண்ட தருணம். The moment when the new District Collector met and introduced them. நமது மாவட்ட புதிய ஆட்சியர் அவர்களை மரியாதை ...
Posted in Visiting Officers

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் மூன்றாவது மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த தருணம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் மூன்றாவது மாவட்ட ஆட்சியரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து SRDPS இல்ல செயல்பாடுகளை தெரிவித்த தருணம்
Posted in Visiting Officers

மாண்பு மிகு சமூக நலன்-மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் திருமதி. கீதாஜீவன்

மாண்பு மிகு சமூக நலன்-மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் திருமதி. கீதாஜீவன் அவர்களை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்த போது
Posted in Visiting Officers
Designed and Developed By Creative Technologies