தேசிய வாக்காளர் தினம் 2022

தேசிய #வாக்காளர் தினம்
100% வாக்களிக்க
 
வழியுறுத்தி SRDPS சார்பாக விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி..
மாவட்ட #மாற்றுத்திறனாளிகள் நல அலுவலர் தலைமையில் அனைவராலும் #உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது..
Designed and Developed By Creative Technologies