ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலம் தையல் பயிற்சி

திருப்பத்தூர் ரோட்டரி சங்கத்தின் மூலம் இல்ல பயனாளிகளுக்கு தையல் பயிற்சியளித்து இன்று சான்றிதழ் வழங்கி சிறப்பித்தனர்…நன்றி நன்றி நன்றி…

Designed and Developed By Creative Technologies