திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் மூன்றாவது மாவட்ட ஆட்சியரை சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்த தருணம்

திருப்பத்தூர் மாவட்டத்தின் மூன்றாவது மாவட்ட ஆட்சியரை மரியாதை நிமித்தமாக சந்தித்து வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து SRDPS இல்ல செயல்பாடுகளை தெரிவித்த தருணம்
Designed and Developed By Creative Technologies