எங்கள் இல்ல பணியாளர்களுக்கு மேலும் சிறப்பாக பணியாற்ற சிறப்பு பயிற்சி அளிக்கப்பட்டது

 Capacity building training to our staffs and inmates…
Resource person Mr.J.M. Arulkamaraj,
Department of SocialWork,
#Loyola college,Chennai..
#Time management
#planned work
#stressmanagement

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Designed and Developed By Creative Technologies